Personal Pronouns TableTable 16: Yoruba/English Personal Pronouns

 

Singular Possessive Objective Plural
Personal Pronoun English Yoruba English Yoruba English Yoruba English Yoruba
1ST Person  

I

 

Emi,  Mi

 

Mine,  My

 

Mi,  T’emi, Ti’wa

 

Me, Us

 

Mi, ‘Wa

 

We

 

Awa,  A

2nd Person  

You

 

Iwọ

 

Our, Our’s

Ti’ẹ 

Ti  yin,

T’ yin

 

You

Ti’ẹ 

Fun yin

 

You’

Your

 

Awa

3rd Person (Male)  

He

 

Oun,  O

 

His

 

Ti’ẹ

Tirẹ

 

Him

 

Rẹ,   Ẹ

 

 

3rd Person (Female)  

She

 

Oun,   O

 

Her,

Hers

 

Ti’ẹ

Tirẹ

 

Her

 

Rẹ,   Ẹ

 

 

3rd Person Plural  

 

 

Their

Theirs

 

Ti  wọn

T’ wọn

 

Them

 

Wọn

 

They

 

Ti wọn,  Wọn, Awọn

3rd Neuters  

It

 

O

 

Its

 

Ti’ ẹ

 

Its

 

Ti’ẹ

 

 

3rd Neuters  

One

 

Eleyi

(This One)

 

One’s

 

Eleyi

 

One

 

Eleyi

 

 

 

Who

 

Tani

 

Whom

 

Ti’  ẹ

 

One

 

Eleyi